برنامه های آموزشی - صفحه 2

Loading...
Açıköğretim Yayınları
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesitarafından hazırlanan resmi, etkileşimli e-kitap uygulamasıdır.İhtiyacınız olan her şey tek bir ortamda!Etkileşimli e-kitap, öğrenenlere bir kitaptan çok daha fazlasınısunmaktadır. Ses, video, animasyon gibi çoklu ortam öğeleri ilezenginleştirilmiş, baştan sona interaktif bir öğrenme ortamı olanetkileşimli e-kitap; öğrenenleri çalışma sürecinin merkezineçekerek daha etkin ve verimli öğrenmenin gerçekleşmesine olanaksağlamak amacıyla tasarlanmıştır.Her zaman, her yerde çalışın!Masaüstü, dizüstü, tablet, cep telefonu... Windows, Mac, iOS yada Android... Hiç fark etmez! Etkileşimli e-kitaplarınız her zaman,her ortamda kullanıma hazır.Anadolu University OpenEducation Faculty, prepared by the official, interactive e-bookapplication.Everything you need in a single environment!Interactive e-books, offers much more than a book learners.Audio, video, enriched with multimedia elements such as animation,interactive learning environment through an interactive e-books;learners by pulling the center of the work process is designed toenable the realization of more effective and efficientlearning.Each time, try to everywhere!Desktop, laptop, tablet, mobile phone ... Windows, Mac, iOS orAndroid ... It does not matter! Interactive e-books all the time,ready for use in any environment.
Spanish English Dictionary & Translator Free
Easily learn Spanish & English with Spanish English Dictionary& Translator app! Free download & no Internet connectionrequired! The Spanish English Dictionary & Translator appenables you to search Spanish & English words with definitions,examples, pronunciation, and more. FEATURES - Detailed worddefinitions & example sentences - Related search suggestions -Advanced sentences analyzer - Favorite words & search history -Flashcards for self-learning support - Customizable font sizes forbetter readability - Spanish, English & wildcard charactersearch support - Spanish, British English & American Englishpronunciation with phonetics Welcome to download the SpanishEnglish Dictionary & Translator app! ABOUT Bravolol - Web site:http://www.bravolol.com - Facebook:http://www.facebook.com/Bravolol - Twitter:http://twitter.com/BravololApps - Instagram:http://www.instagram.com/bravolol/ - Email: [email protected]
General Knowledge Quiz : World GK
Nithra
GK Quiz is a form of a game in which everybody can strengthen theirknowledge by answering the questions. This is the game which leadsyou to the world of knowledge. Our app enables you to nurture theabilities to observe the various events in an easy way. Our app hasnumerous questions in different areas. You can take the test freelyand able to find the important events of your life. In thiscompetitive world, one needs to be sharp-witted in generalknowledge and have to be fast in gk learning, in order to givetough competition. This free gk questions and answers app helps youto do the same. You may avail many apps but this gk quiz in Englishhelps you to improve your knowledge easily and fastly. You caneasily answer to the all g.k questions and answers in this app, asthe answer given directly. If want to be a sharp-witted person ing.k quiz, you can go for practice section of this app, helps you topractice each question with four options which makes your brainacute. If you think that you have read all the quiz questions andanswers of this brain baazi app, then you can go for GK testsection. In this gk questions section, you can test by choosing anyparticular gk topic or specified GK topics. Also, this free generalknowledge quiz app has an online test section which contains atimer and also you can avail four options to choose the answer. Atthe end of each online test of this free gk apps, you will get theresults of right and wrong answers and right answers highlightedwith wrong answer questions. You can also refresh your generalknowledge in the form of a daily test. For this daily gk test, youwill get the results as right, wrong, skipped, completed and notcompleted free gk quiz questions. This free general knowledgequestions app contains the multiple choice questions helps thestudents, candidates, and professionals to refresh well prepare forcompetitive exams. This app quiz book also contains over 3000+world gk quiz questions quiz under 30+ categories and much morefree gk questions and gk categories will be updated in future.Features of this top quiz app: 1. 35 topics 2. More than 3000questions 3. Summary of your performance at the end of every test.4. Avail the daily test freely 5. Bookmark option 6. This quize appcontains 30+ streams of general knowledge questions. 7. A widerange of general knowledge quiz questions to test your knowledgearound the world 8. You can take the test freely to refresh yourgk. 9. You can attend the online test, practice test and Daily testto improve your knowledge. 10. You can practice free gk questionsin offline mode. 11. In this free quiz apps app, you can share eachgk question to your friends You can download our gk quiz app atfree of cost. 12. You can share this quize game with your friendsvia social media. 13. You can play this general knowledge quiz appin offline mode. 14. This gk quiz app is a completely free app. 15.This free gk app has a user-friendly interface. This applicationhas a huge collection of Quiz under different categories such as 1AGRICULTURE 2 ANIMALS QUIZ 3 ARCHITECTURAL 4 ASTRONOMY QUIZ 5 BOOKSAND AUTHORS QUIZ 6 BOOKS QUIZ 7 CHEMISTRY 8 COMPUTER QUIZ 9ELECTRICAL 10 ENVIRONMENTAL QUIZ 11 EVERY DAY SCIENCE 12 FIRST INWORLD 13 FOOD QUIZ 14 GENERAL AWARENESS 15 GENERAL KNOWLEDGE 16GENERAL QUESTIONS 17 GENERAL QUIZ 18 GEOGRAPHY 19 HISTORICAL PLACES20 IMPORTANT DAYS 21 INVENTION QUIZ 22 LAWS, THEORIES QUIZ 23NATIONAL SYMBOL 24 PERSONALITIES QUIZ 25 PHYSICAL EDUCATION QUIZ 26PHYSICS QUIZ 27 PLANTS QUIZ 28 RELIGION QUIZ 29 SCIENCE 30 SPORTS31 SPORTS AND GAMES - CUPS AND TROPHIES 32 TECHNICAL 33 TRADE ANDINDUSTRY QUIZ 34 WHO IS WHO (WORLD) ? 35 WORLD QUIZ Other two appsto crack the competitive exams 1. Logical Reasoning Test –http://play.google.com/store/apps/details?id=nithra.math.logicalreasoning2. Aptitude Test -http://play.google.com/store/apps/details?id=nithra.math.aptitude
Learn Languages with Memrise
Memrise
Learn Spanish 🇪🇸🇲🇽, French 🇫🇷, Japanese 🇯🇵, Korean 🇰🇷, Italian 🇮🇹,Chinese 🇨🇳, German 🇩🇪, Russian 🇷🇺, Arabic, Portuguese 🇵🇹🇧🇷, Danish🇩🇰, Swedish 🇸🇪, Polish 🇵🇱, Norwegian 🇳🇴, Turkish 🇹🇷, Dutch 🇳🇱 oreven learn English 🇬🇧🇺🇸. Have fun while learning a foreign languagewith the Memrise language learning app. The more you enjoylearning, the more (and quicker) your skills will develop. This iswhy entertainment mixed with real-life, relevant content is at thevery core of the Memrise foreign language learning experience.------ The Memrise Award-Winning Language Learning App ★ GooglePlay I/O Best App of 2017 ★ Editor’s Choice ★ Top Developer ------Do you want to connect with the world? Get ready for your next tripor adventure abroad? Improve your grammar? Or are you looking forthe best way to learn a language? Then join our community of over35 million language learners and develop real-life language skillsthrough a rich variety of easy-to-use games and over 30,000 nativespeaker video clips. Language learning has never been so simple! ★Learn with Locals - Real people helping you learn real, everydaylanguage in context ★ A variety of exciting interactive languageand vocabulary games for you to learn and practice: Speed Review,Listening Skills, Difficult Words, Classic Review… ★ Pronunciationguide – Speak like a local by recording and comparing yourpronunciation with native speakers' ★ Offline mode - Learnlanguages online or offline and put your skills to the testwhenever and wherever is convenient for you What makes Memrise thebest language learning app? For our international team, nothing ismore special than the ability to connect with new countries andcultures through language, and we want to share this with ourlanguage learners! This is why our language lessons only includeuseful, everyday words and phrases that enable you to have realconversations with real people. How? Our talented linguists andlanguage experts and language learners work side-by-side with ourworld-class team of developers to create the very best languagecourses and games that are simple, enjoyable and accessible toeveryone, no matter what level language learner you are. Learn AForeign Language With Memrise Download the Memrise languagelearning app today, the best app for learning Spanish, French,Japanese, Italian, German, Korean, Arabic, Russian, Chinese,Portuguese, Danish, Swedish, Polish, Norwegian, Turkish, Dutch andEnglish. ------ *PLEASE NOTE: You will need a Memrise subscriptionin order to access all courses and features. Courses and featuresavailable may vary depending on your device language and languagepair. Once purchased, subscriptions will automatically renew unlesscancelled before the end of the current payment period.Subscriptions can be managed or cancelled in your Google Play Storeaccount. ------ Visit us now at: http://www.memrise.com ------Continue your learning journey with Memrise: * Facebook:http://www.facebook.com/memrise/ * Twitter:http://twitter.com/memrise * Instagram:http://www.instagram.com/memrise/ Memrise: for language learnerswanting to learn Spanish, French, Italian, Russian, German, Arabic,Chinese, English, Japanese, Korean, Portuguese, Danish, Swedish,Polish, Norwegian, Turkish, Dutch, Icelandic and Mongolian.
Todait - Smart study planner
Todait Inc.
Todait is an authentic study planner to help you utilize 100% ofyour time and ace your exams. Todait is especially useful forstudents who need help with productivity and effective timemanagement. Use it to prepare for the ACTs, AP Exams, ASVAB,PSAT/NMSQT, SAT, SHSAT, GED, DAT, LSAT, MCAT, PCAT, Bar exam,COMLEX-USA, NAPLEX, NBDE, PANCE/PANRE, NCLEX, BMAT, UKCAT, and Alevels. We strongly recommend this app for anyone who: - has amassive amount of material to cover and has no idea where to startstudying - is preparing for a big exam, such as the LSATs, APs,etc. - wants to make a habit of routine studying - wants to beproductive and efficiently manage their time Todait automaticallyplans and divides your study materials over a specific period oftime while providing detailed feedback. All you have to do is enterhow much you’d like to study for each subject as well how manyhours you’d like to spend per week. Todait’s Unique Functions: -Emphasizes studying rather than planning - Automatic Distributiontells you how much you should study each day to achieve your goalswithin a chosen period of time - Automatic Plan Adjustmentredistributes your study material based on whether you’re ahead ofor behind schedule - The stopwatch allows you to measure and managehow long you study for each subject - The widget allows you tostart studying right from your home-screen without running the appitself - Gives feedback on your study habits that you can’t get onyour own - The Study Trend Graph shows your weekly progress andaverage study times - The time-table shows your study times foreach day - The calendar keeps track of your monthly performance -An alarm reminds you to start studying at whatever time you set -The Study Diary allows you to reflect upon your daily performancefor each task - Lock-out Mode prevents you from getting distractingnotifications or using other apps while the stopwatch is running -Can view all your tasks in a simple check-list layout - Allows youto check and manage your study times on other devices - Gives morefeedback from Todait based on your progress and data - The timelinemotivates you to study by comparing your study times with yourfriends’ (not updated yet) Todait Inc. Please direct your questionsand feedback to [email protected] !
Angielski-Ucz się i rozmawiaj
New InfoTech
Program do skutecznego porozumiewania się w języku angielskim.Przeznaczony jest zarówno dla osób początkujących, jak i tych,którzy pragną wzbogacić zasób słownictwa. Szczególną uwagę zwróconow nim na najważniejszą sprawność językową - umiejętność prowadzeniaswobodnych rozmów w języku angielskim. Zastosowana w programieinnowacyjna metoda komunikacji pozwala szybko pozbyć się bariery wmówieniu i sprawnie wyrażać w codziennych sytuacjach.Programprzeznaczony jest przede wszystkim dla osób zainteresowanychczynnym opanowaniem języka angielskiego. Wszystkie słowa, zwroty idialogi nagrane zostały przez profesjonalnych lektorów angielskich.Logiczny podział na 127 tematów i kategorii wraz z szybkim systememwyszukiwania pozwala błyskawicznie odnaleźć każde potrzebne słowolub zwrot.Program doskonale sprawdza się również w rolielektronicznego, mówiącego tłumacza podczas wyjazdów za granicę.Dzięki niemu z łatwością porozumiesz się we wszystkich typowychsytuacjach - w sklepie, w banku, w hotelu, na lotnisku... Bezproblemu kupisz bilet w kasie, złożysz zamówienie w restauracji,zapytasz o drogę lub też umówisz się na spotkanie.Program stanowidoskonałą propozycję dla osób przygotowujących się do egzaminówustnych z języka angielskiego oraz wyjeżdżających za granicę wcelach turystycznych, do pracy lub na studia.W programie międzyinnymi:- nagrania z udziałem rodowitych Brytyjczyków- 127 gruptematycznych i kategorii - praktyczne rozmówki, konwersacje idialogi - słownik angielsko-polski, polsko-angielski - naukaprawidłowej wymowy - tworzenie własnych dialogów i sceneksytuacyjnych- innowacyjny system zapamiętywania wyrażeń - szybkiewyszukiwanie słów i zwrotów - uproszczony zapis wymowy - przykładyużycia słów w zdaniach- kurs konwersacyjny języka angielskiego -zintegrowany odtwarzacz słów i zwrotówDIALOGI:Na granicy, Odprawapasażerów, Podróż pociągiem, U lekarza, W recepcji hotelowej, Wrestauracji, Zwiedzanie, W mieście, Pierwsze rozmowy, W sklepie,Dojazd do centrum, Poza miastem, Wymiana walut, Na poczcie,Szukanie pracy, Pytanie o czas, Wypadek samochodowy, Informacjaturystyczna, Wynajem samochodu.GRUPY TEMATCZNE:Zakwaterowanie,Pytanie o drogę, Gastronomia, Zdrowie, Zakupy, Czas wolny, Pierwszespotkania, Podróż, Liczby/Czas, Miejsca publiczne, Praca/Nauka,Środowisko. Kategoria ogólnaBezpłatna wersja programu zawiera 800słów i zwrotów, natomiast w pełnej wersji dostępnych jest ponad4000 słów, zwrotów i zdań.A program to communicate effectively inEnglish. It is designed for beginners and those who want to enrichvocabulary. Particular attention was paid to him on the mostimportant language skills - the ability to conduct casualconversations in English. Our innovative method of communicationallows you to quickly get rid of the barriers in speaking and ableto express in everyday situations.The program is designed primarilyfor those interested in an active mastery of the English language.All words, phrases and dialogues have been recorded by nativespeakers of English. The logical division of the 127 subjects andcategories with a quick search system allows you to instantly findany word or phrase you need.The Programme was also works as anelectronic talking translator during trips abroad. It allows easycommunication among all typical situations - in a store, a bank, ahotel, airport ... No problem you buy your ticket at the counter,you order at a restaurant, ask for directions, or you go out to ameeting.The program is an excellent choice for those preparing forthe oral tests of English and traveling abroad as a tourist, towork or to study.The program includes:- Recordings with nativeBritons- 127 focus groups and categories- Practical phrases andconversations and dialogues- Bab.la English-Polish, Polish-English-Learn the correct pronunciation- Create your own situationaldialogues and scenes- An innovative system for memorizing phrases-Quick search words and phrases- Simplified record speech- Examplesof the use of words in sentences- Funcionality- Integrated DVDwords and phrasesAsking for:At the border, check passengers bytrain, At the doctor's, the hotel reception, the restaurant,walking in the city, first talks, in the shop, Journey to thecenter, out of town, Currency Exchange, at post offices, Finding aJob question of time A car accident, Tourist information, Rent aCar.GROUP TEMATCZNE:Accommodation, asking for directions,Restaurants, Health, Shopping, Leisure, First Encounters, Travel,Numbers / Time, Public Spaces, Work / Science, Environment. GeneralCategoryFree version contains 800 words and phrases, while the fullversion includes more than 4000 words, phrases and sentences.
FinApp for CA CPT IPCC Final
Furlong Networks
FinApp provides Simple and Fast updates to theStudents of CA CPT, IPCC and Final. Notes Available. CA CPTstudents can also take Mock Test to test their knowledge as Exampreparation. The Self Assessment Test will have over 1,000Questions covering all previous exams. There are separate tests forCA CPT Accounts, CA CPT Mercantile Law and CA CPT Economics. ICAIRegular updates and latest amendments.Visit our official website at: www.finapp.co.inCA IPCC and CA Final students can also use the app to resolve theirqueries.Exam tips will be provided for CA IPCC and CA Final students.CA IPCC Related Content. CA Final Notes. CA Final books. CA CPTExam Preparation and Mock Test for Free.
Madhya pradesh Gk in hindi
Andro Star Plus
Covers each and every topic of Madhya Pradesh like its History,Geography, Economy etc.Application provides knowledge for students preparing for MPPSC,UPSC, And National level Exams.The Concept is described in simple language.This application is absolutely Free!This app is offline so you do not need to have internetconnection.You will not find any better Application than this anywhere.
Cisco Packet Tracer Mobile
Cisco Systems, Inc.
Cisco Packet Tracer Mobile is an innovative network simulation andvisualization tool. Use Packet Tracer on your mobile device to:prepare for a certification exam, practice what you learn innetworking courses, sharpen your networking skills for a jobinterview, and build Internet of Things simulations. This versionis currently compatible with Cisco Packet Tracer 7. For full accessto the app, go to Cisco Networking Academy (http://www.netacad.com/campaign/ptmb-1 ) and sign up for PacketTracer Mobile 101 (English), a 1.5-hour self-paced tutorial. YourNetAcad login can be used to sign in to Packet Tracer Mobile.Packet Tracer Mobile requires Android 4.2 or later on ARMv7 CPUtablets and is optimized for screens with a minimum size of 7inches. Some devices with x86 CPUs contain binary translation whichwill allow this application to run at a reduced speed. CiscoNetworking Academy is an IT skills and career building program forlearning institutions and individuals worldwide. Millions of peoplehave joined the Networking Academy and become a force for change inthe global economy since 1997.
Daily Current Affairs & GK
NRS
2019 Daily GK Current Affairs: Weekly GK, Monthly Gk Digest inEnglish and Hindi (off line ) to know how to prepare, improve GKfor various exams, even get monthly and yearly GK notes andquestions. 2018 GK One-liners, Banking GK, Speed tests SSC CGL 1,SBI, IBPS update in English-Hindi. Section wise current affairsPrevious papers PDF, Exam pattern, Mock, Speed tests Syllabus,Short tricks, Study Notes, Video Lectures New Jobs, vacanciesnotification Current Affairs Mock Speed Sample Test Series Englishessay, letter writing practice in feedback and correction to scorebetter in descriptive section of SBI, insurance, Discussion ForumVideo Notes, topic wise short tricks class tutorial lectures 2018Hindi, English Daily GK, Banking Awareness questions, English,Static GK - history, geography, Computer as sample paper, based onprevious papers, Revise offline in the app. Exam Covered: 1. IBPS -PO, Clerk, RRB 2. SBI PO - Clerk 3. SSC CGL 1, 2 , CHSL 4. CTET,Insurance, LIC, NICL 5. CSAT, CLAT, BBA 6. Railways 7. CurrentAffairs in Hindi Subjects Section: Daily Current Affairs Allmaterial - short notes, daily questions, video lectures, puzzles,D.I Maths, reasoning questions with shortcut explanation, tricks.Questions are good for SSC CGL Tier 1 and UPSC. As GK generalstudies is also an integral part of CLAT, AAO, which means we coverall the main events of the day which make into the daily news aresimply ideal for those exams as well and its result is a tells youabout your preparation. Now regularly providing English questions,covering topics like synonyms and antonyms, para jumbles, spottingerrors, sentence improvements, new pattern questions and shortlearning tricks for vocabulary. Sports, economy, state news,national, international politics and take old papers, 10 years andprevious exam pattern into consideration. Besides a majority ofquestions some are especially of business GK and economics. As weunderstand that Banking terms knowledge is an important aspect ofBank PO and specialist officers' exam. Also helpful for stateofficers bank exams like cooperative bank, SIDBI and SEBI. App isalso for NDA, CDS, LAW, Delhi Police SI, Data Entry operators orLDC. As the name of the App says, daily current affairs, questionsare daily with latest pattern. You will find some of the best andimportant questions for your exam preparation. Which means thateach day you will get latest daily current affairs. The language ofquestions is for Hindi medium and now a lot of questions and studynotes are available in Hindi. 1. Questions are daily in the form ofmock quiz based on latest 2018 exam syllabus. 2. Model paperquestions answer for online exams mock test. 3. Check yourperformance, rank in All India Free Mock Tests. 4. Questions andanswer in the multiple choice format, as it appears in previousyear competitive exams like RRB 5 Take free section test to improveyour speed in reasoning, maths English, static Gk and computerknowledge. Daily GK app gives CA question each day, English, maths,reasoning, computer knowledge, banking. 3000 GK questions and thesequestions will help you in any online exam of bank specialist, DMRCCRA or SI and ASI CPO and even CISF. Now questions are for railwaysexam. It is a perfect e-learning competitive education app for youronline study. Attempt full-length IBPS CWE GA sample paper, mocksample paper questions as per new pattern of Static GK, history,geography, science constitution, science. * Speed test and Free AllIndia Test for all exams AIR for English, Reasoning, maths bankingawareness, computer awareness. http://www.facebook.com/instockcom/
每日背單字 - 常用英文單字TOEIC/TOEFL
MENG CHIA TSAI
每天可以獲得5個新的單字,並有發音以及測驗。好玩又實用的英文單字學習APP,背單字不再只是死背,讓你一用就上手。收錄了超過4000個常用的詞彙。透過本程式,你可以無壓力的學習。無論你在何時何地,你將會發現學習英語原來是如此簡單的。特點•收錄常用的英語短語和詞彙 • 提供完整的發音 • 測驗功能讓你加速學習 • 支援離線使用You can get five newwords a day, and pronunciation, and quizzes. Fun and practicallearning English words APP, not just memorize words back, let youuse to get started.A collection of over 4000 commonly usedwords.Through this program, you can learn without pressure.Whetheryou when and where you will find learning English original is sosimple.Feature• collection of common English phrases andvocabulary• Provide complete pronunciation• Test feature allows youto accelerate learning• Support for offline use
Bangla eBook+
SmartMux Limited
"Read various Bangla novels and stories from famous writers fromboth sides of Bengal i.e. from both Bangladesh and West Bengal inPDF format with style! Keep in touch with Bangla novels and storiesfrom your favorite writers on your devices wherever you go!!Thanksto our application which will allow you to read your most favoriteBangla novel and story eBooks easily, conveniently and effortlesslyon your devices.Some of the features include:- Stylish way ofreading book
- Easily zoom in while reading the book for a closerview- Split view of all the pages in a document- Quick pagebrowsing- Select single page or continuous scroll modes- Scrollingnavigation- Quickly navigate through large files using thumbnails-Page flipping navigation- Email books documents as attachmentsGetall these exciting features and hundreds of free eBooks absolutelyfor free!!!Copyright & Disclaimer RelatedInformation:—————————————————————All of the contents provided inthis app are free PDF documents gathered from the internet. No PDFdocuments are created or produced by us. Our job here is to providesimple hyperlinks and easy guidance for users to find free BanglaeBooks. We do not create any documents here or anywhere! We do nottake any liabilities for any kind of copyright violations by theusers.If you think that any free document provided and shared inthis app is infringing some copyright issues, then contact therespective publisher and owner. We are just sharing links. We shallnot be held responsible for any consequences. If you have any legalissues please contact appropriate media file owners/hosts.
Learn French Conversation :AR
RwabeeApp
Learn French Conversation With everything you need in everyday lifeMost of the phrases you need to speak the native language perfectlyThe correct pronunciation of each phrase in the French languageConversation in the following cases: meet people and welcome themessential phrases Telling the Time Age and birthdays smokingTalking to agents Traffic dates university Love and marriage Petsreligion Sport time Phrases in public places Ask someone what it isor was Ask for details of a phone call Ask how someone is Asksomeone what they will do the car Symptoms of disease Good food theweather Family and relationships the work Flirt and givecompliments The school the tryst music The hobbies and interestsThe time and date Lifestyles emergencies Ask a tryst Doctor home atthe gas station Signs Mechanical problems Make understanding andfriendship saying goodbye opportunities feelings Language andcommunication The thanks and sorry Seek and express the opinionAbout the work Frequently Asked Questions call what's new ? and in1 September we added a new subject to this app : travelconversation app included and inside it the following : Most of thephrases you will need to travel Here are some phrases that you willneed when you travel, whether by land, air or sea, some of theregulations that you will see at the airport, if you want to rent acar Or reserve a hotel or if you go to the bank or you need to usethe automatic exchange machine, these are some English expressionsthat will have to be used. About a thousand sentence in each of thefollowing positions: Rent a car Hotel accommodation Talk to peopleShopping Hotel booking in Travel by bus and train Travel by boatAir travel Travel Question for directions Food and drink Hotels andaccommodation Museums and galleries Departure Fast food Passportsand customs Buy tickets Phrases you may see in the market Phrasesyou might see at the airport Phrases may deem Phrases you may seeat the train station On board In the hotel In the bank In thetourist information office In the Office of Travel A practicalexample in the hotel
Pepi Bath Lite
Pepi Play
Pepi Bath is a role-play game where children learn about hygiene ina fun way. The app has two parts as different situations in whichthis cute character Pepi – a boy or a girl to choose – appears: atthe sink and washing clothes. More scenes available at fullversion. Pepi Bath can be played both as a set process of cleaningor without any pre-set sequence, where the player is free to choosewhat they do. In Pepi Bath there are no stress or win-losesituations. With Pepi Play children develop their sense of humorinstead.
C++ Pattern Programs Free
Sumit Tiwari (SoftEthics)
C++ Pattern Programs Free: An app for the programming beginners.This app is full of pattern and other C++ programs. In addition tothis, there is a lot of study stuff related to C++ programming aswell. Programs to print the numbers or symbols in differentpatterns (e.g. ASCII art -pyramid, waves etc.), are one of thefrequently asked interview/examination programs mostly forFreshers. This is so because these programs test the logicalability and coding skills which are essential for any softwareengineer. This app is very helpful for understanding how loops canbe used to generate these different ASCII art patterns & alsofor other basic concepts of C++ with the help of programs. CoreFeatures : > Pattern printing programs including : ⦁ Symbolpatterns ⦁ Number patterns ⦁ Character patterns ⦁ Series patterns ⦁Wave-style patterns > Other useful C++ programs including : ⦁General utility programs ⦁ Conversion (binary to decimal etc.)programs ⦁ Matrix programs ⦁ Sorting & Searching programs ⦁Data Structure & Algorithms programs ⦁ Basic programs ⦁ Pointerprograms ⦁ Inheritance programs ⦁ Operator overloading ⦁ FileHandling programs ⦁ Exception Handling ⦁ Template classes andfunctions ⦁ Trick programs > Study stuff ⦁ Short introduction toC++ language. ⦁ Comparison of C++ with other languages. ⦁ One linerdefinitions: general programming terms. ⦁ Operator precedence table⦁ C++ Keywords ⦁ ASCII table Other Features : ⦁ Pattern categoryfilter. ⦁ Program search ⦁ Quick search ⦁ Change text size ⦁ Videoexplanation (in Hindi): To understand the logic that works behindthe ASCII pattern programs.
Learning Salat
Kastari Sentra Media. PT
This Learning Salat App is about a FilmAnimation to learn the obligatory Salat. It is easy to understand,appropriate for your children and it makes your children be easierto memorize what they have to say during their worship.It is hope that this learning salat app will be useful foryou.* This free application contains ads
Learn French - 50 languages
50languages
Learn French! - "50 languages French" (www.50languages.com)contains 100 lessons that provide you with a basic vocabulary ofthe French language. This free app has 30 lessons. With no priorknowledge, you will learn French and fluently speak short Frenchsentences in real-world situations in no time. The 50 languagesmethod successfully combines audio and text for effective languagelearning.50 languages corresponds to the Common European Frameworklevels A1 and A2 and is therefore suitable for all types of schoolsand students. The audio files can also be effectively used as asupplement in language schools and language courses. Adults whohave learned a language in school can refresh their knowledge using50languages.50 languages is available in over 50 languages and inapproximately 1600 language combinations, e.g. English to French,Spanish to French, Chinese to French etc.The 100 lessons help youto quickly learn and use French as a foreign language in varioussituations (e.g. in a hotel or restaurant, on a vacation, smalltalk, getting to know people, shopping, at the doctor, at the banketc.). You can download the audio files from www.50languages.com toyour mp3-player and listen to them anywhere - at a bus stop or atrain station, in the car, and during a lunch break! To get themost out of 50 languages, learn one lesson a day and regularlyrepeat what you have already learned in previous lessons.Study alanguage ... learn French with 50 languages
Learn Persian (Farsi)
50languages
Learn Persian (Farsi)! "Persian 50 languages" (www.50languages.com)contains 100 lessons that provide you with a basic vocabulary. Thisfree app has 30 lessons. With no prior knowledge, you will learn tofluently speak short sentences in real-world situations in no time.The 50languages method successfully combines audio and text foreffective language learning.50languages corresponds to the CommonEuropean Framework levels A1 and A2 and is therefore suitable forall types of schools and students. The audio files can also beeffectively used as a supplement in language schools and languagecourses. Adults who have learned a language in school can refreshtheir knowledge using 50languages.50languages is available in over40 languages and in approximately 1600 language combinations, e.g.German to English, English to Spanish, Spanish to Chinese etc.The100 lessons help you to quickly learn and use a foreign language invarious situations (e.g. in a hotel or restaurant, on a vacation,small talk, getting to know people, shopping, at the doctor, at thebank etc.). You can download the audio files fromwww.50languages.com to your mp3-player and listen to them anywhere- at a bus stop or a train station, in the car, and during a lunchbreak! To get the most out of 50languages, learn one lesson a dayand regularly repeat what you have already learned in previouslessons.
깨비키즈 깨비 공룡탐험
깨비키즈
깨비키즈 온라인(www.kebikids.com)을 통해 더욱 많은 콘텐츠를 감상 하실수 있습니다. 본 어플리케이션은깨비키즈 유료 고객 부가 서비스 제품 입니다. 짜자잔~ 기대하시던 깨비키즈 5번째 어플리케이션이 출시 하였어요!고객님들께서 기다리시던 이번 어플은 ♠♤깨비 공룡탐험♤♠ ★☆★☆ 좋은 아빠, 엄마가 될 수 있는 절호의 기회! ☆★☆★★☆★☆ 깨비키즈 고객님들이 기다리던 그 어플! ☆★☆★ 아이들이 무척 좋아해요. 특히 남자아이들에겐 인기 乃 Q)Why? 깨비 공룡탐험을 사용해야 하죠? A) 두둥! 타 어플과 비교할 수 없는 방대한 스케일! 많은 양의 콘텐츠로 즐길거리가 무척 많아요. 두둥! 믿을 수 있는 교육용 콘텐츠 : 고객님들께서 원하시는 콘텐츠를 엄선해서 제공(유아교육사이트인 깨비키즈에서 서비스되는 콘텐츠 포함) ※ 깨비 공룡탐험 콘텐츠 1. 공룡 학습관 : 100여종의 공룡에 대해학습(이미지, 사운드, 설명) 2. 공룡 갤러리 : 공룡에 관련된 다양한 이미지(화석, 3D이미지 등) 3. 공룡 호기심: 아이들이 공룡에 대한 궁금증을 해소해주는 콘텐츠(동영상 제공) 4. 공룡 종이접기 : 오프라인에서 활용할 수 있도록종이를 이용한 공룡 접기 방법(동영상 제공) 5. 공룡송 : 공룡 학습을 노래를 통해 흥미 유발 및 지식을 습득하는콘텐츠(동영상 제공) '티라노송 ' 외 다양한 공룡송이 제공됩니다. 6. 공룡 OX퀴즈, 공룡 이름 맞추기 : 학습한내용을 게임을 통해 복습할 수 있는 기회 제공(게임) 7. 공룡스토리 : 민미와 친구들이 환상의 섬에서 펼치는 공룡들의이야기! (동영상 제공) 깨비 공룡탐험 사용 Tip 하나, 아이들이 혼자서도 재미있게 학습할 수 있는 어플리케이션이에요.믿고 맡겨주세요. 둘, 공룡 종이접기 콘텐츠는 아빠, 엄마와 함께 보고 집에서 같이 만들어 보세요. ※ 아이에게 관심을갖고 같이 놀아주는 것은 아이의 정서발달에 무척 도움이 됩니다. ※ 아이와 소통하는데 있어 아빠, 엄마의 피드백은아이에게 긍정적 효과(동기 부여, 보상 등)를 제공해요. ▷ 본 어플리케이션은 깨비키즈홈페이지(http://www.kebikids.com) 유료회원님들께 제공하는 교육용 어플리케이션입니다. - 무료 콘텐츠는깨비키즈 회원이 아니더라도 자유롭게 이용하실 수 있습니다. - 깨비키즈 유료회원님들께서는 해당 과목 콘텐츠를 이용하실 수있습니다. ▷ (주)패밀리스쿨 ▷ E-mail : [email protected] ▷ Kebikids Homepage: http://www.kebikids.com/ ▷ 고객센터 : 1588 - 7930 - 평일 : 오전 9시 ~ 오후9시 - 토요일 : 오전 9시 ~ 오후 3시 - 공휴일 휴무 Q. 다운로드가 되지 않아요. A1) 3G 환경보다Wifi에서 다운로드 받는 것을 권장합니다. A2) 용량을 확인해주세요. Q. 설치가 되지 않아요 A)[환경설정>휴대폰 메모리>프로그램 설치 메모리]를 확인하셔서 용량이 부족한지 확인해 주세요. < 필수사용권한 > 저장공간 : 동영상 콘텐츠 다운로드를 위해 필요한 권한. ---- 개발자 연락처 : 1588-7930You can enjoy more contents through Kebab Kids Online(www.kebikids.com). This application is a fraudulent paid customerservice. Szajanz ~ I was hoping that the 5th application wasreleased! This app you have been waiting for ♠ Exploring theDinosaurs ♤ ★ ☆ ★ ☆ Good dad, the opportunity to become a mother isa perfect opportunity! ☆ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ☆ The Kid Kid The applicationthat customers were waiting for! ☆ ★ ☆ ★ I like children very much.Especially popular for boys Q) Why? Should I use the FreakyDinosaur Explorer? A) Everything! Enormous scale that can not becompared with other applications! There is a lot of fun with a lotof content.        All right!Reliable Educational Content: Provide you with the content you want(including content served by Kevin Kids, an early childhoodeducation site) ※ Exploring Krabi dinosaur contents   1.Dinosaur Learning Center: Learning about 100 kinds of dinosaurs(image, sound, explanation)   2. Dinosaur Gallery:Various images related to dinosaurs (fossils, 3D images, etc.)  3. Dinosaur Curiosity: Content that helps childrensolve dinosaur curiosity (video provided)   4. DinosaurOrigami: Folding dinosaurs using paper for offline use (videoprovided)   5. Dinosaur Song: Content that inducesinterest and knowledge through dinosaur learning songs (videoprovided)                   'Tyrannosaurus'and various dinosaurs are provided.      6.Dinosaur OX Quiz, Dinosaur Name Match: Provides a chance to reviewwhat you have learned through the game (game)   7.Dinosaur Story: The stories of dinosaurs Minmi and his friends areplaying on the island of fantasy! (Video provided) Tip One, it isan application that children can learn by themselves alone. Pleasetrust me. Two, dinosaur origami content, Dad, Mom and see togetherat home together.         ※ It is very helpful for the child'semotional development to play with the child with interest.    ※ Dad, Mom's feedback in communicating withthe child provides the positive effect (motivation, compensation,etc.) to the child. ▷ This application is a educational applicationthat is provided to paying members' homepage(http://www.kebikids.com).   - Free content can be freelyused even if you are not a member of KAIKI KIDS.   - Youcan use the content of the subject for the paid kids. ▷ FamilySchool ▷ E-mail: [email protected] ▷ Kebikids Homepage:http://www.kebikids.com/ ▷ Customer Center: 1588 - 7930   - Weekdays: 9 am - 9 pm    -Saturday: 9 am - 3 pm    - Closed on public holidaysQ. I can not download it. A1) It is recommended to download fromWifi rather than 3G environment. A2) Please check the capacity. Q.I can not install it. A) Please check [Configuration> Cell phonememory> Program memory] to see if there is enough space.Storage: Permission to download video content.
German English Dictionary & Translator Free
Easily learn German & English with German English Dictionary& Translator app! Free download & no Internet connectionrequired! The German English Dictionary & Translator appenables you to search German & English words with definitions,examples, pronunciation, and more. FEATURES - Detailed worddefinitions & example sentences - Related search suggestions -Advanced sentences analyzer - Favorite words & search history -Flashcards for self-learning support - Customizable font sizes forbetter readability - German, English & wildcard charactersearch support - German, British English & American Englishpronunciation with phonetics Welcome to download German EnglishDictionary & Translator app!
Tiếng Anh phỏng vấn song ngữ Anh Việt
Innovative K
Nói tiếng Anh lưu loát không khó, những gì bạn cần là : Từ vựngtiếng Anh để nghe hiểu nội dung một cách chính xác. Luyện nghetiếng Anh với câu hoàn chỉnh (vì mọi người nói câu hoàn chỉnh,không nói từng từ một) Luyện nói tiếng Anh với câu hoàn chỉnh đểnói một cách lưu loát (không dịch tiếng Anh sang tiếng Việt hoặcngược lại) Ngữ pháp tiếng Anh chỉ nên chú trọng khi bạn học đọc,viết (bạn sẽ không có thời gian để suy nghĩ về ngữ pháp trong khibạn đang nói) Cách học tiếng Anh hiệu quả là tuân thủ quy trình tựnhiên : nghe => hiểu => đối đáp Ứng dụng này vận dụng tất cảcác bí quyết trên đây để giúp bạn nói tiếng Anh trôi chảy. -----Cho dù bạn là sinh viên còn đi học, mới ra trường hay đã đi làmđược một thời gian, cơ hội việc làm tuyệt vời không bao giờ hẹntrước và sẽ không dành cho những ai chưa sẵn sàng nắm bắt nó. Bạnmuốn có việc làm tốt tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài haycác tập đoàn đa quốc gia ? Bạn tìm được một mẫu tin tuyển dụng vịtrí mà bạn hằng mơ ước hay tình cờ nhận được lời mời phỏng vấn chomột công việc vô cùng thú vị ? Bạn có đủ khả năng chuyên môn cũngnhư kỹ năng nghề nghiệp để có thể đạt tới những công việc với mứcthu nhập xứng đáng ? Kỹ năng tiếng Anh của bạn chưa đủ để tham dựcác cuộc phỏng vấn xin việc sử dụng tiếng Anh ? Hãy đừng để trởngại trong việc phỏng vấn tiếng Anh ngăn cản bước tiến của bạn đếnthành công. Ứng dụng Tiếng Anh phỏng vấn xin việc (English for jobinterview) này sẽ hỗ trợ bạn nâng cao năng lực nói tiếng Anh, đặcbiệt là trong các cuộc phỏng vấn xin việc làm. Không chỉ được trìnhbày dưới dạng song ngữ, chúng tôi đã tập hợp các câu hỏi thường gặpnhất trong các cuộc phỏng vấn và sắp xếp chúng thành 6 bài họctương ứng : + THÔNG TIN CƠ BẢN + NỀN TẢNG HỌC VẤN + NĂNG LỰC, KỸNĂNG + KINH NGHIỆM LÀM VIỆC + LƯƠNG BỔNG, LÀM THÊM + CÂU HỎI KHÁCMỗi bài học tập hợp các mẫu câu hỏi đáp bằng tiếng Anh thiết yếuthường được sử dụng trong các cuộc phỏng vấn. Điều này không chỉ hỗtrợ các bạn nâng cao kỹ năng tiếng Anh (English skills), mà còn hỗtrợ việc chuẩn bị trước các câu trả lời một cách thông minh nhấtnhằm đạt được hiệu quả tối đa cho một cuộc phỏng vấn thành công.Bạn có thể luyện nghe thông qua chức năng "Đọc tiếng Anh" vànghe/hiểu theo phương pháp Effortless thông qua chức năng bật tắtphần dịch tiếng Việt tương ứng. Song ngữ Anh Việt là phương pháphọc tiếng Anh hiệu quả nhất được sử dụng nhằm hỗ trợ các bạnnghe/hiểu một cách tự nhiên theo phương pháp Effortless English màKHÔNG cần dùng từ điển, KHÔNG cần học từ vựng, KHÔNG cần học ngữpháp. Cách thức đo lường mức độ tiến bộ cũng được đề cập trong mục"Cách học" trong menu chính của ứng dụng. Chức năng LUYỆN TẬP(practice English listening) sẽ hỗ trợ các bạn luyện nghe, hiểu,nói các CÂU HOÀN CHỈNH, vốn là nền tảng cơ bản để có thể giao tiếptiếng Anh một cách lưu loát. Chức năng KIỂM TRA (test Englishlistening) sẽ hỗ trợ các bạn kiểm tra lại các câu hoàn chỉnh đãđược trình bày trong các bài học cũng như trong phần luyện tập.Chức năng LUYỆN NÓI TIẾNG ANH 360 (practice speaking English) sẽ hỗtrợ bạn luyện phát âm bất kỳ từ vựng nào hoặc nói bất kỳ câu tiếngAnh nào bạn muốn. Chỉ cần gõ (type) hoặc dán (paste) từ vựng haycâu tiếng Anh của riêng bạn vào và để ứng dụng giúp bạn luyện phátâm hoặc nói chúng một cách chính xác nhất. Với ứng dụng này, chỉcần mỗi ngày từ 10 đến 15 phút học, bạn sẽ thấy năng lực tiếng Anhcủa mình được cải thiện một cách rõ rệt hằng tuần thông qua cáchthức đo lường mức độ tiến bộ của chúng tôi. Các bí quyết phỏng vấnxin việc quan trọng nhất sẽ được cung cấp trong phần BÍ QUYẾT. Bạncòn chờ gì nữa ? Cài đặt và trải nghiệm nó ngay thôi. SpeakingEnglish fluently is not difficult, what you need is: Englishvocabulary for listening content correctly. Learning English withcomplete sentences (as people say complete sentences without sayingword for word) Speaking English with a complete sentence to speakfluently (not translated English into Vietnamese or vice versa)English Grammar should focus only when you learn to read, write(you will not have time to think about grammar while you aresaying) Effective way to learn English is compliant naturalprocess: listen => out => repartee This application to applyall the above tips to help you speak fluent English. ----- Whetheryou are a student in school, Entry or already working for sometime, great job opportunities never before and will not rendezvousfor those who are not ready to grasp it. You want to have a goodjob at the company invested overseas or multinational corporations?You find a sample recruitment position where you dream oraccidentally received an invitation for a job interview veryinteresting? You have enough of the expertise and professionalskills to be able to reach jobs with income levels deserve? Englishlanguage skills are not sufficient to attend a job interview inEnglish? Let no obstacle in the English interview prevent your stepto success. Applied English job interview (English for jobinterview) will assist you improve spoken English, especially inthe job interview. Not only is presented in a bilingual format, wehave gathered the most frequently asked questions in the interviewsand arrange them into the corresponding lesson 6:     + BASIC INFORMATION     + EDUCATION FOUNDATION     + ABILITIES, SKILLS     + WORK EXPERIENCE     + SALARY, DO MORE     + OTHER QUESTIONS Each lesson set ofsample questions and answers in English essential often used ininterviews. This will not only assist you to improve your Englishlanguage skills (English skills), but also support the preparationbefore the answer smartest way to achieve maximum efficiency for asuccessful interview . You can practice listening through the"Reading English" and hear / understand manner through effortlessswitching functions corresponding Vietnamese translation. BilingualEnglish Vietnamese English learning method is used most effectivelyto support you hear / understand a natural manner which EffortlessEnglish NO need to use a dictionary, NO need to learn vocabulary,NO need to learn grammar. How measure the degree of progress isalso mentioned in the section "How to study" in the main menu ofthe application. Functional Exercise (practice English listening)will assist you listening, comprehension, speaking completesentences, which is fundamental to be able to communicate inEnglish fluently. Function CHECK (English listening test) willassist you to check the complete sentence has been presented in thelessons and in the exercise. Speaking ENGLISH Function 360(practice speaking English) will support you practice pronouncingany words or speak any English at all you want. Just type (type) orpaste (paste) English vocabulary or your own question in theapplication and to help you practice pronouncing or tell themexactly. With this app, just every day from 10 to 15 minutes tolearn, you will see your English ability improved dramaticallyevery week through a way of measuring the extent of our progress.The secret job interview most important will be provided in theTIP. What are you waiting for ? Install and experience it soon.
English Lessons - Gymglish
Gymglish
Gymglish provides daily personalised English lessons. Test Gymglishfor free and get a level assessment and a personalized pedagogicalreport! "Brilliant!" — ELLE "Participation and pleasureguaranteed." — 24 Heures "A professional and pleasant method tokeep you motivated." — Marie Claire "A major step in languagelearning." — 20Minutes "Smart and practical." — Challenges "Ourfavorite! The episodes are designed like a soap opera, and thecharacters come to life as the lessons evolve." — Vocable ........... ...... ✓ More than 2,000,000 users around the world ✓Long-term results ✓ A personalized approach ✓ Modern, businessEnglish ..... ...... ...... Each morning, you receive a lesson inEnglish with a variety of written and audio exercises. Gymglishlessons take 10 minutes to complete, and include a story from theDelavigne Corporation, dialogues to listen to, questions to answer,'mini-lessons', humour, business English, varied accents, and apersonalised revision program. Once you have sent your answers, youwill receive a correction with your score for the day's lesson,personalised explanations, the English vocabulary that interestsyou, scripts for the audio files, etc. You can try Gymglish for 7days free of charge. This test is limited to the first seven daysof the program, and is absolutely free and non-binding. Under nocircumstances will you be registered for the full, paying versionof our English lessons without your explicit consent. We guaranteethe confidentiality of your personal details. The Gymglish programis designed, edited and developed in its entirety by A9 SAS.
Wrap Up: Diaper Troubleshooter
Wrap Up is a cloth diaper troubleshooting app for Android™.Accessdecades of cloth diaper customer service experience at the tips ofyour fingers. This app will help you figure out obscure diaperingproblems like:Leaky diapersSmelly diapersRashesand more!
BRAINYOO Flashcard App
The Android flashcard app BRAINYOO is perfect for learning factualconnections and vocabulary. It is an addition to the free learningsoftware BRAINYOO for Mac and Windows and the BRAINYOO webversion.With BRAINYOO you can create flashcards with text, images andmultiple choice answers and learn them efficiently. Learningcontent and the individual learning progress can be synchronizedwith the BRAINYOO cloud. So the app, desktop software andwebversion are always up to date. This enables the user to learnlocation-independently. It is now possible to create flashcards inthe Mobile App. To make mobile learning as easy as possible, theeditor is a light-version of the one in the desktop software andwebversion. For formatting flashcards or inserting pictures, forexample, you should use the desktop software or webversion. WithMobile BRAINYOO, there are the learning methods long-term andrandom mode as well as a test mode available. 1.Long-term mode(so-called spaced-retrieval method) BRAINYOO allows you to learnwith the popular spaced-retrieval method. In this mode, the programpresents the cards in increasing periods of time. The longer youlearn, the less time you spend with each card until you have itmemorized. This mode is especially good to train your long-termmemory. 2.Random mode In this mode the cards are distributed notbased on time periods but on probabilities. You can assign apercentage chance to each of the six virtual compartments and thecards appear according to this formula. 3.Exam mode BRAINYOO alsooffers the option to review certain lessons without the usualprocess of repeating the flashcards. This mode is particularly wellsuited to learning before exams and tests. The good thing is youcan change between the time-based and the lesson-based methodanytime you like. Your progress in long-term memory mode will besaved and after the exam you can continue with your usual schedule.
Piano Melody Free
Learn To Master
• Learn to play your favorite songs on the piano by playing backthe melody • Over 800 songs to learn from different eras andgenres. • Highly configurable piano (multitouch, glissando,highlighting, note labels) • Resizable piano suitable for alldevices and tablets. Features Set the size of the keys on thepiano. The larger the keys, the more accurate to get the rightnotes, the smaller the keys you can see all 3 octaves on screen.Full support for all phones and all tablets. Focus on parts of thesong to play back. Authentic digitised grand piano sounds.Highlight notes on/off to play by ear. Slow down / speed up thesong. Turn up / down volume of song play, which is ideal for playalong mode. Immersion's Ultimate Density Control Haptic Feedback.Become a Better Musician Develop your ability to play by ear. Givena melody, can you play it back or play along? Start with a fewnotes and build up until you've mastered the song. Suitable for allages (kids to adults) and for all abilities (beginner to advanced).Free 100 free songs of the full catalog are immediately availableon this version. Play well to unlock all songs. Song List The songlist is varied containing all genres such as Rock, Classical, TheLatest Pop, Film Theme Tunes, TV Theme Tunes, 60s, 70s, 80s, 90s,Naughties, Modern, Alternative, Indie, Latin and more. DetailsSongs capture the main melody / chorus / intro / verse and containupto 400 notes.
Fahrlehrer mobil
Diese App ist nur in Verbindung mit einemAccount bei einer unserer Partnerfahrschulen nutzbar. Bitte fragein deiner Fahrschule nach, ob sie Partner von wirfahrlehrer sindund lasse dich gegebenenfalls dort freischalten.Die App von wirfahrlehrer ist die optimale Ergänzung zurVorbereitung auf die theoretische Fahrerlaubnisprüfung. Mit dabeisind alle Führerscheinklassen, die offiziellen und aktuellenPrüfungsfragen, Zusatzmaterial zu den einzelnen Fragen mitwertvollen Erklärungen.Behalte deinen Lernfortschritt im Auge und bereite dich optimal aufdeine Theorieprüfung vor - in der vom TÜV/DEKRA verwendetenPrüfungsumgebung.This app can only be usedin conjunction with an account with one of our partner drivingschools. Please ask for in your driving school, whether they arepartners of wirfahrlehrer and let you optionally enable there.The app of wirfahrlehrer is the perfect complement to preparefor the theoretical driving test. Included are all the categoriesof licenses, the official and actual exam questions, additionalmaterial on the various questions with valuable explanations.Keep your study progress in mind and prepare yourself optimally foryour theory test before - in the test environment used by TÜV /DEKRA.
Note Trainer
Ldinka
Learn to play the piano, guitar or other musical instrument, singor just love music? Music Tutor game for you. Solfeggio sheet musicat any time and in any place.*****************************NoteTrainer:*****************************- treble clef or bass clef-increase the speed of the music recognition- hear the sound of eachnote to learn music by ear- set notation systems • CDEFGAB •CDEFGAH • Do Re Mi Fa Sol La Si • Do PE Mi Fa La Col C • ハ ニ ホ ヘ トイ ロ • 도 레 미 파 솔 라 시- improve level to level- a fun and interestingway to spend time and enjoy the gameSpend 5 minutes a day and youwill soon be able to sight-read music as a professional musician.Ateach level you are given 5 lives, and get points. The sooner youguessed note - the more points you get. When you have enough pointsopens a new level and you will guess music notes quickly andwithout errors.
CBT UN SMA IPS
Genta Group Production
Ujian Nasional menggunakan sistem Computer Based Test (CBT) atau UNberbasis komputer secara bertahap telah dimulai tahun 2015.Pelaksanaan UN-CBT yang dirasa sukses akan dilanjutkan untuktahun-tahun berikutnya.Buku ini menyediakan bonus CD interaktif danAplikasi Android UN – CBT yang dapat digunakan sebagai bahanlatihan yang dibahas secara detail untuk setiap pelajaran(Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi, Ekonomi,dan Sosiologi) yang meliputi:• Pendalaman Materi, berisi rangkumandasar teori yang digunakan dalam menjawab soal-soal UN semua matapelajaran yang diujikan berdasarkan SKL. Dibuat ringkas agar mudahdipahami oleh pembaca.• Contoh tiap pelajaran disusun berdasarkanSKL, dibahas per nomor agar memudahkan pembaca dalam memahami polasoal.• Latihan Soal per SKL, digunakan untuk berlatih sejauh manakemampuan pembaca dalam memahami materi tiap SKL. Disediakan kuncidan pembahasan lengkap yang diletakkan di bagian akhir tiappelajaran.• Prediksi, digunakan untuk menguji sejauh mana kemampuanpembaca dalam mempersiapkan Ujian Nasional. Disediakan pembahasanlengkap yang diletakkan di bagian akhir dari buku ini.Aplikasi/software tersebut merupakan bonus dari buku ini. Kodeaktivasi aplikasi/software terdapat di dalam buku.Buku ini adalahpilihan yang tepat!!Jumlah soal yang fantastis, yang tidak pernahada di buku lain yang khusus membahas Ujian Nasional.National Examsystem uses Computer Based Test (CBT) or a computer-based UN hasgradually started in 2015. Implementation of the UN-CBT were deemedsuccessful will be continued for the following years.This bookprovides a bonus interactive CD and UN Android Application - CBTcan be used as training material are discussed in detail for eachsubject (Mathematics, Bahasa Indonesia, English, Geography,Economics, and Sociology) which includes:• Deepening material,containing a summary of the basic theory used in answering thequestions UN all subjects tested by SKL. Created concise to beeasily understood by the reader.• Examples of each lesson is basedSKL, discussed a number in order to facilitate the reader inunderstanding the patterns of matter.• Exercises per SKL, used topractice the extent to which the reader's ability to understand thematerial each SKL. Supplied complete discussion of the key andplaced at the end of each lesson.• Prediction, used to test theextent to which the reader's ability to prepare for the NationalExam. Supplied complete discussion of which is placed at the end ofthis book.Application / software is a bonus of this book. Theactivation code application / software contained in the book.Thisbook is the right choice !!A fantastic amount of matter, whichnever existed in other books devoted to the National Exam.