Topfun Games Apps

Loading...
เก้าเกฮีโร่ HD:ไพ่ตื่นเต้นสุด 1.2.2
Topfun Games
ห้อง2ใบเก ไพ่ใบที่3จะเป็นไพ่อะไร สู้หรือไม่ตื่นเต้นสุดๆเลย★เวอร์ชั่นที่รวมกิจกรรมสงกรานต์ เล่นน้ำกับหมีน่ารักๆได้รับรางวัลใหญ่ด้วย★รูปภาพสวยงาม:ชิปและเงินกองกลางที่ท่านไม่เคยพบมารับบรรยากาศตื่นเต้นเหมือนบนโต๊ะจริงๆ★ รางวัลมากมาย: โบนัสล็อกอินรางวัลอัพเลเวล รางวัลทำภารกิจ รางวัลกิจกรรมส่งชิปทุกวันอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีรางวัลใหญ่ที่คาดไม่ถึงรอท่านอยู่★เนื้อหาสารพัดสารพัน:กิจกรรมต่างๆสร้างโอกาสให้ท่านรับชิปเป็นจำนวนมากไอเทมมากมายอย่างนับไม่ถ้วนอีโมล้นเหลือที่ช่วยเสริมแต่งความสนุกอย่างคาดไม่ถึง★สิทธิพิเศษ:ให้ท่านมีโอกาสได้รับสิทธิ์พิเศษอันทรงเกียรติพร้อมไอเทมพิเศษรางวัลใหญ่หลวง ที่คู่ควรกับฐานะของท่านGreat rooms, two leaf cardthree cards to a fight or something exciting yet.★ versionsSongkran activities Swim with the bears cute. Won big★ beautifulpictures: chips and the pot you've never met. The atmosphere wasreally excited, like a tabletop.★ many awards: Award-up bonuses loglevel. Mission Award Activity Award Send chips every daycontinuously. There are also great prizes await the unexpected.★assorted goodies content: events created the opportunity to get alot of chips. Items of countless thousands. Emo abundantly helpenhance the fun unexpectedly.★ Exclusive: you have a chance to getexclusive access to prestigious and special items. Many awards Asyou deserve
Capsa Susun(Free Poker Casino) 1.6.8
Topfun Games
Capsa Susun TOPFUN adalah permainan yang sangat menarik dan populardi seluruh dunia sebagai free casino app, dimana setiap pemainmembutuhkan ketangkasan dan kecerdasan yg tinggi. Permainan inibisa dimainkan oleh siapa saja dan dimana saja. Tentunya capsa Sususudah tidak asing lagi bukan? Chapsa Susun ini sudah menjadi topfunny games yang sangat diminati oleh banyak orang Khususnya diIndonesia. Fungsi Spesial Top funny games Chapsa susun★ SUPERFREEpoker!! susun capsa gratis semuanya dan selamanya!★ SUPERHEBAT!!Tersedia kombinasi kartu terpintar!★ SUPER BONUS!! Imbalandan hadiah Menanti!★ SUPER SERU!! Design menarik dan special eventasyik!★ SUPER CHAT!! Langsung chat dengan Emoticon special!- Logincepat tanpa registrasi dengan Facebook- Chat di meja dengan emotionlokal yang menarik- Memberikan alat interaktif yg membuat permainanmenjadi menarik- Dapat membeli hadiah-hadiah seru dan bisadiberikan kepada teman-teman yg lain- Hadiah Jutaan Rupiah jugamenunggu untuk kalian ambil.- Kegiatan-kegiatan game lainnya denganbanyak bonus dan hadiahPanduan Capsa susunFree poker susun capsaini menggunakan 52 kartu (kartu standard remi), kartu terendahadalah kartu 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, As...Selain itu juga ditentukan bedasarkan kembang kartu-kartu (flower)– Urutan dari tinggi - rendah: spades ♠, hearts ♥, clubs ♣, diamond♦.Dalam permainan Susun capsa(chapsa susun) freepoker ini, jumlahpemain 2-4 orang,setiap pemain akan dibagikan 13 buah kartu,pemainbertugas untuk menyusun ke-13 buah kartu tersebut menjadi susunankartu terbaik. Kartu-kartu akan dibagi menjadi 3 susunanbaris.Baris ke-1 : 3 kartuBaris ke-2 : 5 kartuBaris ke-3 : 5kartuSusunan kartu paling bawah harus memiliki nilai kombinasilebih besar dibandingkan kartu tengah, demikian pula kartu tengahharus mempunyi nilai kombinasi yang lebih tinggi daripada kartuteratas.Berikut adalah susunan kombinasi kartu-kartu Chapsa susundari mulai yang terbaik hingga terendah :Royal StraightFlushStraight FlushFour of a KindFull HouseFlushStraightThree of aKindDouble PairPairTunggu apa lagi? Segera download free casino apCapsa susu main bareng yuk! KlubFansFB:http://www.facebook.com/capsasusunpoker/?fref=tsCapsa SusunTOPFUN is a very exciting game and popular around the world as afree casino app, where every player requires dexterity andintelligence eminence. This game can be played by anyone, anywhere.Milk capsa certainly already familiar does not it? Arrange Chapsathis has to be top funny games that is in demand by manyParticularly in Indonesia.Special Functions Top funny gamesstacking Chapsa★ SUPER FREEpoker !! free capsa stacking everythingand forever!★ SUPER HOT !! There's smartest card combinations!★SUPER BONUS !! Rewards and prizes Awaits!★ SUPER SERU !! Designspecial event interesting and fun!★ SUPER CHAT !! Instant chat withspecial emoticons!- Login quickly without registration withFacebook- Chat in the table with an attractive local emotion-Provides interactive tools that make the game becomes interesting-Can buy better gifts and can be given to friends the others- GiftMillion Rupiah is also waiting for you to take.- The activities ofother games with lots of bonuses and prizesCapsa Free stackingFreepoker capsa stacking using 52 cards (standard playing cards), thelowest card is the card 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K,As ... In addition, bedasarkan determined cards flowers (flower) -A sequence of high - low: spades ♠, hearts ♥, clubs ♣, ♦ diamond.Inthe game Arrange capsa (chapsa stacking) freepoker this, the numberof players 2-4, each player will be dealt 13-card, the player incharge of preparing the 13 pieces of the card into the cardarrangement best. The cards will be divided into 3 rowsarrangement.Row 1: 3 cardsRow 2: 5 cardsRow 3: 5 cardsThecomposition of the bottom card must have a value greater than thecombination of the middle of the card, as well as the middle of thecard must mempunyi combination of higher value than the topcard.Here is the arrangement of cards Chapsa combination stackingof the best start to lowest: Royal Straight FlushStraight FlushFourof a Kindfull HouseflushStraightThree of a KindDouble PairpairWhatare you waiting for? Immediate download free casino play togethermilk ap Capsa yuk!KlubFans FB: http://www.facebook.com/capsasusunpoker/? Fref = ts
Vina Tiến Lên-tien len free 1.0.5
Topfun Games
Tiến lên hot nhất năm nay! Miễn phínhiềuthưởng, vui chơi tuyệt vời!-Phần thưởng phong phú: thưởng đăng nhập, thưởng ký tên,thưởnglên cấp, thưởng nhiệm vụ! Nhận không hết!!-Nội dung thú vị: sự kiện online, nhiệm vụ tặng xu, đạo cụtươngtác, biểu cảm ngộ nghĩnh nhiều không đếm xuể!!-Người chơi online: chơi với trăm vạn người chơi online, vừakếtbạn vừa đấu trí, vào game thi đấu với các bạn bè trong bảngxếphạng!Còn do dự gì mà không tham gia chơi ngay và luôn để trở thànhcaothủ Vina Tiến lên nào!Forward hottest thisyear!Free many prizes, great fun!  -Part Rich rewards: reward login, signingbonus,bonus level, bonus mission! Receive incomplete !!  Content-interesting: events online, donatecentstasks, interactive props, funny expressions are countless!!  -people Online play: play with hundreds ofthousandsof players online, you just play the position recently, ingameplay with friends in the rankings! What also hesitant but not join play immediately andstayto become masters of Vina Moving on!
中華十三支(十三張) 1.0.2
Topfun Games
中華十三張一款經典的撲克競技遊戲,適合2-4人玩,每人拿到13張手牌,在限時內把手牌分成3-5-5的三墩,然後與其他玩家按墩比較大小,牌大者贏!此外還有打槍、全壘打、特殊牌型等設定!手速與腦力的雙重比拼!超刺激超好玩超多免費籌碼!即刻下載與百萬十三張高手鬥智鬥勇吧!~*遊戲特色*~※登入獎勵、簽到獎勵、活動獎勵!超多免費籌碼送不停!※真人在線,實時競技,運氣、實力、手速的多重考驗!※極致的操作體驗,還原真實的玩牌場景!※豐富的禮物系統,特色的玩家互動設定,就等你來體驗!還等什麼!即刻下載還可領取豐厚的新手大禮包喔!!官方粉絲專頁:http://www.facebook.com/ZHSSZChinathirteen a classic athletic poker games for 2-4 people play, eachgot 13 hand, within the time limit of Sandun handle cards into3-5-5, then press the pier compare with other players size, brandthey win big! There are also fire a gun, homer, special card typeand other settings!Double hand speed and mental competition! Supersuper super fun to stimulate more free chips! Instantly downloadand one million thirteen wits master it!Game Features * ~ * ~※ Signincentives, attendance Event Bonus! Super multi-free chips sendnon-stop!※ live online, real-time sports, luck, strength, handspeed multiple test!※ ultimate operating experience, to restore thetrue poker scene!※ rich gifts system, the characteristics of theplayers interactive setting, waiting for you to experience!So what!Immediate download also receive generous novice spree Oh! !Theofficial fan page: http: //www.facebook.com/ZHSSZ
Domino Gaple Pro 1.6.6
Topfun Games
Domino Gaple adalah permainan domino online yang sangat populer dimasyarakat Indonesia. Gaple sangat menarik dan menyenangkan, bisadimainkan oleh berbagai usia. Domino Gaple Pro TopFun merupakanpermainan gaple online yang terbaik di Indonesia. Berikutnya adalahkelebihan mengenai permainan ini. - Gaple online--Login langsungdapat Hadiah Gabung! - Gaple free--Setiap hari ambil chip gratis! -Gampang Login--Langsung masuk game tanpa daftar. - DominoGaple--Mudah dioperasikan dan seru menang chip. - Gunakan emoticondan alat di meja, menjadi lebih seru saat main kartu - Tampilangame sangat keren dan bagus Jadi SEGERA ikut main Gaple dan Dominofree yuk! Domino Checkers is a game of dominoes online is verypopular in Indonesian society. Checkers is very interesting andfun, can be played by all ages. Domino Checkers Pro TopFun is gaplebest online games in Indonesia. Next is the excess on this game. -Checkers online - directly Prize Login Join! - Checkers free -download free chips every day! - Easy Login - Jump into the gamewithout a list. - Domino Checkers - Easy to operate and fun to wina chip. - Use emoticons and tools on the table, be better at cards- View the game is very cool and nice So IMMEDIATE come to playCheckers and Domino free yuk!
Domino QiuQiu 99(KiuKiu) Topfun 1.7.1
Topfun Games
Domino QiuQiu ialah permainan Domino tradisional yg banyakdimainkan pemain Indo. Permainnan qq yang lokal, tampilan yangkeren dan optimasi yang mudah membuat pemain-pemain domino merasasenang, nyaman dan bahagia dalam bermain Domino 99 Topfun.Berikutnya adalah kelebihan Domino qiuqiu 99 Topfun: - Jutaan chipgratis dan banyak hadiah membuat mu bisa main qiuqiu 99 kapan saja- Berkenalan dengan banyak dewa poker qq dan main dengan teman FB -Fitur emoticon dan alat interaktif lucu dan lokal membuat mu senangmain domino qq - Operasinya mudah, gampang menang chip - Turnamenyang eksklusif , ikut MTT dan SNG, menjadi No.1 pemain qiuqiu 99-Berbagai kegiatan yg menarik membuat mu makin senang main qqJangan ragu-ragu. Segera download domino 99 yang top one diIndonesia ini! Domino QiuQiu is a traditional Domino game played bymany Indo players. Local qq play, cool appearance and easyoptimization make domino players feel happy, comfortable and happyin playing Domino 99 Topfun. Next are the advantages of Dominoqiuqiu 99 Topfun: - Millions of free chips and lots of prizes makeyou able to play qiuqiu 99 anytime - Meet many god poker qq andplay with FB friends - Emoticons and funny and local interactivetools make you happy to play domino qq - The operation is easy,it's easy to win chips - Exclusive tournament, join MTT and SNG,become No.1 qiuqiu player 99 - Various interesting activities makeyou more happy to play qq Do not hesitate. Immediately download thedomino 99 of the top one in Indonesia!
Koprok Dice (Dadu Koprok) 1.6.6
Topfun Games
Koprok Dice adalah permainan dadu klasik yang populer dimainkan diIndonesia. Tebak dadu dan menangkan chip yang Anda pasang. Kecualikoprok dice, Anda masih bisa memilih banyak permainan lain yangAnda sukai. Domino gaple -- Pandai hitung? Anda pasti jago mainDomino Gaple dan menang jutaan chip. Domino QiuQiu -- Mendapatkankartu Spesial? Jangan lupa ALL-IN! - FREE Download--Login langsungdapat Hadiah Gabung -Berbagai permainan--Koprok Dice, Domino Gaple,Domino QiuQiu dll - FREE Chip--Setiap hari banyak chip gratistunggu kamu ambil. - Gampang Login--Langsung masuk game tanpadaftar. - Gunakan emoticon dan alat di meja, menjadi lebih serusaat main kartu - Tampilan game sangat keren dan bagus Jadi SEGERAdownload dan main Koprok Dice yuk! Koprok Dice is a classic dicegame that is popular is played in Indonesia. Guess the dice and winchips that you post. Unless koprok dice, you still could havechosen many other games that you like. Domino gaple - Clever count?You certainly good at playing dominoes Checkers and won millions ofchips. Domino Qiuqiu - Getting Special card? Do not forget ALL-IN!- FREE Download - Log directly Gift Merge Various games - KoprokDice, Dominoes Checkers, Domino Qiuqiu etc. - FREE Chip - Every daya lot of free chips waiting for you to take. - Easy Login - Jumpinto the game without a list. - Use emoticons and tools on thetable, be better at cards - View the game is very cool and nice Sodownload and play Koprok IMMEDIATE Dice yuk!
Indian Rummy-free card game online 1.1.0
Topfun Games
The object is to form Runs (or sequences) and Sets. And when aplayer has formed required runs and sets using all 13 cards, theplayer declares his turn. Indian Rummy by TOPFUN has LIVE TABLESfor Rummy, and you play with REAL PLAYERS from all around the worldonline.Once either player discards a card in the discard stack, thegame will end. The players needs to arrange the cards and thenplace them on the table to show their hands to other players. Ifthe players hand meets the objective, he is declared the winner. Ifnot, the opponent is declared the winner.Table Rules1) Minimum tworuns (sequences) are required.2) One of these runs (sequences) mustbe pure (called First Life). 3) The second run can be pure ornon-pure (called Second Life). Ultra low internet usage to SAVEyour 2G/3G bandwidth!Highest FREE bonus to start playing on theHIGH STAKES RUMMY tables immediately!Some bonus in Indian Rummy byTOPFUN:1. Welcome Bonus: Each new player can get it. During theevent, you just need to login the game for continuous 5 days.2.Login prize: After welcome bonus, you can get some chips every dayif you are login in Indian Rummy by TOPFUN.3. Bonus: You can getthe chip by enough online time4. Events: Get lots of prizes by playthe card game.Do you want to sharpen your Rummy skills? Practiceour clever tips and tricks and you can become a Rummy pro.Gamblingwith real money is not allowed in the game. What happens within thegame has no connection with users' off-line behavior. Winning andlosing during the card playing is only within the game.The objectof this Form Runs (or sequences) and sets. And when a player hasformed required runs and sets using all 13 cards, the playerdeclares his turn. Indian Rummy by TOPFUN has LIVE TABLES forRummy, and U were Play with real players from all around the worldonline.Once either player discards a card in the discard stack, thegame will end. The players needs to arrange the cards and thenplace them on the table to show their hands to other players. Ifthe players hand meets the objective, hey were Declared Winner. Ifnot, the opponent is declared the winner.Board Rules1) Minimum TWOruns (Sekuatrrches) Hey Required.2) ONE OF These runs(Sekuatrrches) Must Bay there (called First Life).3) The second runcan hold whole and non-whole (called Second Life).Ultra lowinternet usage to SAVE your 2G / 3G bandwidth!Highest FREE bonus tostart playing on the HIGH STAKES RUMMY tables immediately!Somebonus in Indian Rummy by TOPFUN:1. Welcome bonus: Each new playercan get it. During the event, you just need to login the game forcontinuous 5 days.2. Login prize: After the welcome bonus, you canget some chips every day if you are login in Indian Rummy byTOPFUN.3. Bonus: You can get the chip by enough online time4.Events: Get lots of prizes by play the card game.Do you want tosharpen your Rummy skills? Practice Our clever tips and tricks andYou Can Become a Rummy Pro.Gambling with real money is not allowedin the game. What happens within the game has no connection withusers' offline behavior. Winning and losing during the card playingis only within the game.
Domino Gaple TopFun(Domino QiuQiu):Free dan online 1.6.9
Topfun Games
Domino Gaple online adalah permainan kartu online yang terbaik diIndonesia. Gaple online ini dapat dimainkan oleh 2-4 orang darisemua usia dan semua kerja. Di sini, kamu akan temui: --ChipFree—setiap hari ambil chip gratis --Interesting People—berkenalandengan orang keren --Online Game-- Gaple Online dimainkan kapansaja dan mana saja --Gampang Login-- langsung masuk tanpa daftar--Cool Experience—tampilan permainan yang halus dan professional--Funny Time--emoticon dan alat di meja membuat Gaple online lebihseru dan menyenangkan Semuanya tanpa biaya! Semuanya Gratis! Loginlangsung dapat Hadiah Gabung! Ayo, jadi SEGERA ikut main dominoGaple online ! FansPage FB:http://www.facebook.com/Domino-Gaple-Free-Topfun-1427893050620367/Banyak No.Imbalan dipersiapkan oleh pihak Topfun di Fanspage. GapleDomino online is the best online card game in Indonesia. Thisonline Gaple can be played by 2-4 people of all ages and all work.Here, you will find: --Chip Free - every day take free chips -Interesting People - get to know cool people --Online Game-- GapleOnline is played anytime and anywhere - Easy Login-- immediatelyenter without register - Cool Experience - smooth and professionalgame display --Funny Time - emoticons and tools on the table makeGaple online more exciting and fun Everything is free! Everythingis free! Log in directly to the Gift Join! Come on, so IMMEDIATELYplay online Gaple dominoes! FansPage FB:http://www.facebook.com/Domino-Gaple-Free-Topfun-1427893050620367/Many of the Returns were prepared by Topfun in Fanspage.
Domino QiuQiu(KiuKiu): Domino99 1.6.6
Topfun Games
Domino QiuQiu merupakan salah satu jenis domino game yang palingdisukai dan dimainkan di Indonesia. Ribuan alasan bagi Anda utkmemilih Domino QiuQiu(KiuKiu): Domino99. Berikutnya adalahkelebihan Domino QiuQiu Topfun: - Gampang login, tanpa registrasi -Tutorial membantu Anda cepat main game - Operasinya mudah, gampangmenang chip - MTT, SNG, Spin & Go, penuh tantangan - MiniGames, isi waktu luang Anda - Berkenalan dengan banyak dewa pokerdan main dengan teman FB  - Fitur emoticon dan alat interaktiflucu dan lokal Masih tunggu apa? Segera download yuk! Qiuqiu Dominois one of the most preferred domino game and played in Indonesia.Thousands of reasons for you to choose the Domino Qiuqiu (KiuKiu):Domino99. Next is the excess Domino Qiuqiu Topfun: - Easy login,without any registration - Tutorials to help you quickly play thegame - The operation is easy, easy win chips - MTT, SNG, Spin &Go, full of challenges - Mini Games, fill your free time - Makefriends with many gods and play poker with friends FB - Featuresfunny emoticons and interactive tools and local Still waiting forwhat? Immediate download yuk!
Sic Bo online Topfun: free 1.6.6
Topfun Games
Sic Bo atau besar kecil, adalah permainan yang sangat populer diindonesia. Aturannya gampang. Tanpa belajar, siapapun bisa main sicbo. Tebak dadu yang benar, pasang chip yang kamu sukai. Jika cukupberuntung, menang chip besar. Di APP ini, kecuali sic bo, masih adagaple, domino qiuqiu, bakarat ceme. Semua tunggu kamu main.Tampilan nya keren, seperti main dalam kenyataan. Jadi janganragu-ragu, download dan main Sic Bo TopFun yuk! Sic Bo small orlarge, is a very popular game in Indonesia. The rules are simple.Without learning, anyone can play sic bo. Guess the correct dice,chip pairs that you like. If you are lucky enough, to win bigchips. In this APP, except sic bo, there gaple, domino Qiuqiu,baccarat ceme. All waiting for you to play. His look cool, like theplay in reality. So do not hesitate, download and play Sic BoTopFun yuk!
Indian Rummy-Free Online Card Game 1.0.3
Topfun Games
Indian Rummy is an interesting and skill-required card-matchinggame. It is played with 2 decks of cards between 2 to 5 players andeach player is dealt 13 cards initially. The player who is first touse all the cards to form required sequences and sets will win thegame. Indian Rummy by Topfun gives you extraordinary gamingexperience to play with real online players all over the world.Table Rules 1) Minimum two runs (sequences) are required. 2) One ofthese runs (sequences) must be pure (without joker), which iscalled First Life 3) The second run can be pure or non pure(groupedwith joker), which is called Second Life. 4) Runs and Sets: 3 ormore cards of same suit in consecutive order is calledrun(sequence); 3 or 4 cards of same rank but of different suits orgrouped with joker is called set. 5) Apart from the printed jokersthere is one more card picked at the beginning of each game. Allcards with this number from all the four suits are considered asjokers. Unique Features of Indian Rummy by Topfun 1) Totally freeto play online with real players around the world. 2) Awesome localstyle UI and sound effort, giving you more extraordinaryexperience. 3) Arranging card manually which offers you morefreedom to think and help you pass the time. 4) Interactivetutorial and help center with more detailed guidance for beginners.5) Diversified choices of bet room for you to play. 6) No need toworry about using up all of chips. Tremendous of daily free chipsand gift packages for bankruptcy(2 times per day) help you keep onplaying. 7) Colourful daily events and special events on festival.Legality As a skill-based game, playing rummy online is legal inIndia. There is a lot of fun just waiting to be experienced.Gambling with real money is not allowed in the game. What happenswithin the game has no connection with users' off-line behavior.Winning and losing during the card playing is only within the game.Contact us [email protected] if you have any concern or Feedback!We are listening! Start your rummy journey from here right now!
Samgong online (free) 1.6.6
Topfun Games
Samgong merupakan permainan poker tradisional di Indonesia. Samgongdisukai masyarakat dari berbagai usia. Asal Anda main Samgong, Andapasti bercinta pada game yang simple ini. Dapat Samgong, menangjutaan chip dari bandar! Tanpa belajar, Anda bisa main segera.Berikutnya adalah kelebihan Samgong online (free) 1. Gampang logintanpa registrasi 2. Alat Interaktif yang keren dan Emoji yang lucubiar permainan Anda tidak bosan lagi. 3. Main dengan berbagai temandari seluruh dunia. 4. Main Mini Games, seru menang chip! Semuapoin tersebut adalah alasan Anda download dan main samgong online(free). Ayo jangan ragu-ragu lagi! Samgong is a traditional pokergame in Indonesia. Samgong is favored by people of all ages. Aslong as you play Samgong, you must be making love to this simplegame. Get Samgong, win millions of chips from the city! Withoutlearning, you can play immediately. Next is the advantage ofSamgong online (free) 1. Easy to log in without registration 2.Cool interactive tools and funny Emoji so that your game doesn'tget bored anymore. 3. Play with various friends from all over theworld. 4. Play Mini Games, excel at winning chips! All these pointsare the reason you download and play samgong online (free). Come ondon't hesitate anymore!